பண்டைய கால போர்க் கவசம்

Image result for chola warriorsபண்டைக் காலத்தில் போருக்குச் சென்ற அரசர்களும், வீரர்களும் எதிரிகளின் கணை, வாள் மற்றும் ஈட்டிகளின் தாக்குதலிலிருந்து தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ள அணிந்துகொள்ளும் உடைகளே கவசங்கள் எனப்பட்டன. அந்தப் பாதுகாப்பு கவசங்கள் மரம், விலங்குகளின் தோல் மற்றும் உலோகங்களினால் ஆனவை.

அவற்றின் பெயர்கள் மற்றும் வகைகள் பின்வருமாறு கூறப் படுகிறது

மேலும் படிக்க…