வானவல்லி முதல் பாகம் : 26 – கள்வனின் களவு

9

அடிக் குறிப்பு:

  1. பூந்தாது – மகரந்தத் தாள் மற்றும் சூலகம்.
  2. பெண்கள் தங்களது கண்களை மூடிக்கொண்டு மணலில் வட்டமாக ஒரு கோட்டை வரைவர். அதன் முதலும், முடிவும் ஒன்று கூடினால் நினைத்த காரியம் நடைபெறும் என்பது அவர்களின் நம்பிக்கை. இதற்கு கூடலிசைத்தல் என்று பெயர். இதனை செயங்கொண்டார் கலிங்கத்துப்பரணியில் ‘’மீள்வர் எனக்கருதிக் கூடல் விளைத்து அறவே கையில் அணைத்த மணல்’ (கடை திறப்பு தாழிசை 31) எனக் கூறுகிறார்.

வானவல்லி முதல் அத்தியாத்திலிருந்து வாசிப்பதற்கு….

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here